Avtalebetingelser


1. Generelt

Disse vilkårene regulerer forholdet mellom Kunde og Gigahost AS i forbindelse med kjøp eller leie av tjenester fra Gigahost AS. Dette kan for eksempel omfatte:

Avtalen anses som inngått når kunden har sendt inn en bestilling. Dette kan skje via telefon, web, e-post, skriftlig eller muntlig. Eventuelle spesifikke vilkår som avviker fra disse Generelle Avtalebetingelser, og som er i henhold til akseptert tilbud eller signert avtale med Kunde og Gigahost AS, vil ha forrang over disse Generelle Avtalebetingelser.

2. Kontaktinformasjon

Gigahost AS antar at personen som står oppført som mottaker av e-post, samt de som har tilgang til innloggingsinformasjon, også har autorisasjon til å administrere produkter og tjenester. Denne autorisasjonen omfatter endringer, sletting, flytting, kansellering eller andre tiltak som påvirker tjenestens omfang. Det forutsettes at Kunden har innført prosedyrer som sikrer riktig behandling av rettighetene til produkter og tjenester, og at Kunden informerer Gigahost AS om eventuelle endringer i kontrollopplysningene.

Kunden er forpliktet til å oppdatere kontrollpanelet ved eierskapsendringer, adresseendringer, eller endringer i den e-postadressen hvor Kunden kan nås, etc. Dersom Kunden ikke har tilgang til kontrollpanelet, eller hvis det ikke er mulig å gjøre dette for den aktuelle tjenesten, er Kunden forpliktet til å melde inn endringer i kontaktopplysningene til Gigahost AS. Kunden er selv ansvarlig for at informasjonen som gis til Gigahost AS til enhver tid er korrekt.

3. Oppsigelse

Når tjenester sies opp eller flyttes, er det Kundens ansvar å hente ut alle data lagret hos Gigahost AS før avtaleperioden utløper. Alle Kundens data vil bli slettet ved oppsigelse av tjenester. Dette kan skje ved avtaleperiodens slutt, ved mottak av oppsigelsen, eller på den angitte datoen for tjenestens avslutning.

Gigahost AS forbeholder seg retten til å avslutte en avtale eller å nekte å godta en bestilling.

4. Mislighold

Hvis Kunden vesentlig misligholder sine forpliktelser overfor Gigahost AS, har Gigahost AS rett til umiddelbart å avslutte gjeldende avtale(r), hvorpå tjenestene avsluttes og data kan slettes uten varsel. Vesentlig mislighold inkluderer blant annet betalingsmislighold utover 30 dager etter forfallsdato. Ved manglende betaling kan Gigahost AS nekte Kunden tilgang til tjenestene. Kunden bærer risikoen for at mislighold av en tjeneste kan påvirke funksjonaliteten til en annen tjeneste. Ved mislighold vil Kundens betalingsforpliktelser gjelde for hele den påbegynte avtaleperioden.

5. Endringer

Gigahost AS forbeholder seg retten til å utføre oppdateringer, oppgraderinger og tilpasninger av produktene og tjenestene som leveres.

Gigahost AS forbeholder seg retten til å gjøre mindre justeringer i priser og vilkår for bruk av produkter og tjenester, samt endringer i innhold, omfang og leveransemåte, uten forhåndsvarsel. Gigahost AS kan også justere priser på løpende avtaler i henhold til inflasjon og endringer i markedsforhold uten forhåndsvarsel. Eksempler på endrede markedsforhold inkluderer valutaendringer, prisendringer på lisenser og programvare, og endringer i priser hos underleverandører.

Vesentlige endringer i vilkårene vil bli meddelt til Kunden med minst 30 dagers varsel. Dette kan skje elektronisk, for eksempel via e-post eller ved informasjon ved innlogging i kontrollpanelet. Hvis Kunden ikke aksepterer disse endringene, må tjenestene sies opp innen 30 dager etter at varselet ble gitt. Hvis tjenestene ikke sies opp innen denne fristen, anses endringene som akseptert av Kunden.

6. Ansvar

Kunden kan ikke kreve erstatning utover beløpet som er betalt til Gigahost AS for de siste 12 månedene før ansvarsgrunnlaget oppstod. Erstatningen omfatter ikke indirekte tap, som tapt fortjeneste, konsekvenstap og andre følgetap. Krav om erstatning ved mislighold må fremmes uten unødig opphold.

Gigahost AS er ikke ansvarlig for erstatning dersom det oppstår Force Majeure-situasjoner.

7. Diverse

Hvis Gigahost AS endrer eierstruktur, selskapsstruktur eller selskapsform, vil kundeforholdet automatisk overføres til den nye eierstrukturen, selskapsstrukturen eller selskapsformen.

8. Tvister

Tvister som oppstår i forbindelse med denne avtalen og som ikke kan løses gjennom forhandlinger mellom partene, skal avgjøres etter norsk lov og behandles av ordinær domstol.

9. Sen betaling

Ved forsinket betaling av faktura kan det påløpe et forsinkelsesgebyr på opptil 35 kroner. Dersom fakturaen er 7 dager over forfallsdato, kan tilhørende tjenester midlertidig bli sperret.

Tjenestene vil automatisk bli gjenåpnet når hele fakturaen, inkludert forsinkelsesgebyr, er betalt.

Hvis hele fakturaen ikke betales innen rimelig tid (senest 30 dager etter opprinnelig forfallsdato), vil tilhørende tjenester bli slettet.

10. Betaling fra sanksjonerte land

Vi kan ikke godta betalinger fra sanksjonerte land, eller fra selskaper eller børser som opererer i disse regionene. Dette er, men ikke begrenset til: Cuba, Iran, Nord-Korea, Russland og Syria.

Avtalebetingelser for dedikert og virtuell server


1. Generelt

Denne avtalen regulerer forholdet mellom Gigahost AS og Kunde.

Forhold som ikke er dekket i denne avtalen, faller inn under de generelle avtalebetingelsene kalt "Avtalebetingelser".

Spesifikke vilkår som avviker fra Generelle Avtalebetingelser vil ha forrang.

2. Garanti om oppetid

Det garanteres at infrastruktur som strøm, switcher, linjer, DNS, UPS osv. har en oppetid på 99,99%. Dersom Gigahost AS ikke oppnår denne oppetiden, mottar kunden 1 døgn i rabatt per time nedetid. Rabatt/erstatning utover 1 måned gratis dedikert server gis ikke. Kunden må selv kontakte Gigahost AS dersom de mener oppetidsgarantien ikke er innfridd. Planlagt vedlikehold på server/infrastruktur regnes ikke som nedetid i forbindelse med oppetidsgarantien.

3. Abonnement

Dedikert og virtuell server er en løpende tjeneste som faktureres forskuddsvis. Fakturasyklusen bestemmes av Kunden ved bestilling. Abonnementet fornyes automatisk under gjeldende vilkår inntil gyldig oppsigelse er mottatt. Hvis Kunden sier opp etter at ny faktureringsperiode har startet, må Kunden betale for hele perioden. Kundens betalingsmessige bindingstid tilsvarer den påbegynte faktureringsperioden. Avtalemessig bindingstid kan variere utifra bestillingen.

4. Diverse

Dedikert Server er en tjeneste hvor Kunden selv står for driften av serveren og har root / administrator tilgang. Gigahost AS drifter ikke serveren. Kunden er ansvarlig for å overvåke RAID, disker, osv. Gigahost AS vil på forespørsel bytte komponenter som har feilet etter beste evne, men så snart som mulig.

Hvis Kundens tjenester forårsaker problemer som kan påvirke andre brukere, forbeholder Gigahost AS seg retten til å stenge tjenesten eller be Kunden stoppe bruken av problematisk programvare.

Kunden må sørge for at tjenestene ikke brukes i strid med gjeldende lover og regler. Kunden er ansvarlig for alt materiale som legges på serveren, at opphavsrett ikke krenkes, at nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter foreligger, og at materialet ikke strider mot gjeldende lover og regler.

Bruk som Gigahost AS ikke tillater er som listet under men ikke begrenset til:

Kunden må selv ta sikkerhetskopi av data lagret på Gigahost AS sine dedikerte servere.

5. Ansvar

Kunden kan under ingen omstendigheter kreve erstatning utover det beløpet Kunden har betalt for Dedikert Server hos Gigahost AS de siste 12 månedene, regnet fra tidspunktet ansvar ble varslet. Erstatning dekker ikke indirekte tap, inkludert tapt fortjeneste, konsekvenstap og andre følgetap. Krav om erstatning ved mislighold må fremsettes uten ugrunnet opphold.

Gigahost AS er ikke ansvarlig for erstatning dersom Force Majeure inntreffer.

6. Båndbredde

Alle tjenester inkluderer en forhåndsbestemt mengde trafikk. Hvis denne trafikkmengden overskrides, kan tjenestene bli midlertidig stanset. Servere med en fri trafikk-plan må følge vår policy for rettferdig bruk (10% av portens størrelse).

Gigahost AS forbeholder seg retten til å redusere båndbredden på en tjeneste for å opprettholde kvaliteten på tjenesten (QoS) eller for å forhindre misbruk.

7. Ressurser

For virtuelle servere er vedvarende CPU-bruk som overstiger 30% over en lengre periode ikke tillatt. Kortvarige topper med høyere bruk er imidlertid tillatt uten begrensninger. Hvis ditt CPU-forbruk konsekvent overstiger 30%-grensen, vil vi informere deg og anbefale en overgang til en dedikert server for optimal ytelse.

8. Oppsigelse

Kunden må selv si opp avtalen i kontrollpanelet, med mindre annet er avtalt med en kundebehandler hos Gigahost AS. Hvis Kunden ikke har tilgang til kontrollpanelet, må Kunden kontakte Gigahost AS for oppsigelsesprosedyre. Avtalen må sies opp før forfallsdatoen på den siste fakturaen.

9. Angrerett

En dedikert server bygges på bestilling og anses som en skreddersydd tjeneste. Det er ingen angrerett på dedikerte servere etter bestilling er levert. Kunden forstår og aksepterer at de gir avkall på angreretten når en dedikert server bestilles.